Templomunk

Templomunk története

Makó-Újvároson már 1256-ban templomos helység állt, ami a török időkben teljesen elpusztult. 1819-től Újvárost a mai Vásárhelyi, Szikszai, Nagycsillag és Búza utca határolta,a teret László térnek nevezték és állatvásárokat tartottak rendszeresen. Az újvárosi rész kialakítása Kőszeghy László (1745-1828) csanádi püspöknek köszönhető.

A Makón élők nagyobb része református volt,mégis a belvárosi katolikus templom már kevésnek bizonyult a mintegy 13.000 lelket számláló hitközségnek., így indokolttá vált egy másik katolikus templom építése. Erre a célra 1902. áprilisában létrehozták a Makói Római Katolikus Templom Egyesületét Dessewfi Sándor csanádi püspök, Meskó Sándor főispán és Návay Lajos alispán vezetésével.A templom építési költségéhez hozzájárult Dessewfi Sándor csanádi püspök,Csernoch János csanádi püspök 25.000 koronával, Bonnez Sándor püspök hagyatékából 15.000 koronával, Glattfelder Gyula 10.000 koronával, Makó város képviselő-testülete -háromszázezer téglát ajánlott fel-, valamint Makó város lakói és hívei pénzbeni támogatásával és ingyen végzett munkájával.

A város 1863. április 7-én adta a római katolikus egyházközségnek az akkor 5 holdnyi teret (templom, paplak, iskola, kántorlak). Az építkezések 1910-ben kezdődtek, először a Búza utcai zárda épülete, ahol a Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek tanítottak. 1874-től a szentmiséket a zárda épületében kialakított teremben mutatták be, amit már akkor Szent László teremnek neveztek. A jelenlegi neogót stílusban épült templom alapkövét 1912. június 7-én Glattfelder Gyula püspök tette le. A templomot Bánszky Mihály építész tervei alapján építették. Nevéhez sok más épület is fűződik mint például a törökbálinti egy emeletes iskola, az ugyancsak törökbálinti "Notre Dame" apácarend kétemeletes zárdája, valamint az erzsébetfalvi római katolikus templom. A fölszentelésre 1913. november 25-én került sor.

 

A templom belső terének kialakítása

A templom teljes belső berendezése pénzhiány miatt csak 1921-ben fejeződött be.A templom belső berendezései, az üvegablakok a hívek adományából készültek. A fő és mellékoltárok, a szószék valamint a keresztelőkút és Szent Antal szobra Lewisch Róbert egyházi műipari intézete munkáját dicséri. A szentélyben található Szent László és Szent István üvegablakok Lonovics László és Gyula földbirtokos, Dr. Csepregi Imre eleki plébános,(1931-től makói plébános)felajánlásából készültek; a kereszthajókban lévő üvegablakok a Mária Szíve Társulat és a Jézus Szíve Társulat; az északi homlokzaton Szent Paulinát Návay Paulina, a Xavéri Szent Ferencet ábrázoló üvegablakot Tóth Ferenc városi főpénztárnok, a Szent Lajos üvegablakot Kayser Lajos prépost; a déli fronton Szent Mihályt Bánszky Mihály építési vállalkozó, Szent Józsefet Kiss József templomegyesületi választmányi tag, Szent Tamást Návay Tamás ny. főispán adományából készült..A templom padsorait Kucses Imre asztalosmester kivitelezte, amit egy-egy család 120 koronáért vásárolt meg és adományozott az Újvárosi templom javára.A kereszthajóban található Jézus Szíve mellékoltárt özv. Igaz Józsefné született Balogh Klára és fia Igaz Ferenc és neje Czene Julianna, a Szűz Mária oltárt Dégi Imre és neje Horváth Erzsébet adományozta.A diadalív melletti Szent Vendel oltárt özv. Dégi Andrásné készíttette 1934-ben. Ma a Szent Vendelt ábrázoló kép található meg az eredeti helyén,a többi része szembemiséző oltárnak lett átalakítva. A kórus alatt látható a Fájdalmas Szűz Mária tiszteletére emelt oltár a Szent Sír oltárral szemben, melyet Börcsök Etelka adományából készítettek. A templomban több szobor is helyet kapott: Szent Antal, Szent Teréz, Assisi Szent Ferenc, Szent Anna Máriával. A templomnak csak jóval később 1936-ban lett orgonája özv. Dégi Imréné született Horváth Erzsébet jóvoltából.

A toronyban lévő harangok a Szent Mihály harang,a Szent Donát harang, a Szent Flórián harang és a Szentlélek harang beszerzése 234.000 Leibe került.A templom egyesülete 1915. december 26-án délelőtt 11 órakor megtarotta utolsó közgyűlését és megállapította, hogy célját az egyesület elérte, így feloszlott.

A plébánia építése 1929-ben kezdődött, de anyagi fedezet hiányában két évig váratott magára,így a munkálatok 1933-ban fejeződtek be. Önálló plébániává 1933. szeptember 1-én alakult. Hivatalos anyakönyvezés 1934-től van.

 

A megpróbáltatásokkal teli évek

Az évek során az újvárosi Egyházközséget és templomot sok megpróbáltatás érte. 1919-ben a forradalmi eszmék és ezzel járó izgalmak igen felzaklatták a hívek lelki nyugalmát és békéjét. Az iskola falairól leszedték a keresztet és a címtáblákat, nem engedték az Iskola nővéreket tanítani, sőt még hitoktatni sem. A hívek ezen forradalmi és vallásellenes rendeletek miatt zúgolódni és méltatlankodni kezdtek.S egy napon a buzgó és vallásos édesanyák rózsafüzérrel a kezükben vagy 300-an megjelentek a templomban s előbb szentmisét hallgattak. A szentmise után Dégi János egyetlen férfi vezetésével visszatértek az iskolába és kivitték onnan a világi tanítókat és tanítónőket. A keresztet és a táblát visszahelyezték a falakra, az iskolát bezárták és innen fölvonultak a Városházára.Bejelentették, hogy mindaddig nem engedik az iskolába járni gyermekeiket, míg a hitvallásos tanítókat és nővéreket vissza nem helyezik állásaikba. Látva a 300 vallásos lelkű anya követelését megnyugtatták őket és megígérték, hogy intézkedni fognak. Ez meg is történt, így Szabó Ferenc akkori plébánost tették felelőssé a történtekért és fegyveres kísérettel bebörtönözték, majd házkutatást tartottak és felforgatták a szülők lakását. A katonák dühükben többször belelőttek a templom üvegablakaiba, mely még most is látható. A kommunisták kivonulása után a szerbek szállták meg ideiglenesen Makó városát, majd utánuk a románok, akik uralma alatt kirabolták a templomot s a monstranciát, kelyheket vittek el és a perselyeket is kifosztották.1944. pünkösdjén villámcsapás következtében a templom kigyulladt. Egy év elteltével sikerült teljesen visszaállítani eredeti állapotába. A templomot 1959-ben immár második alkalommal kifestették 60.000 Ft. költséggel. Ám a megpróbáltatások tovább folytatódtak. Az 1970-es árvíz idején a templom értékeit a kórusra, az anyakönyveket biztonságba helyezték. A tempom nyitva volt bárki számára, hogy árvíz esetén a kóruson, a templom padlásán vagy a toronyban menedéket találjon. Ebben az évben az Úrnapi körmenet és az elsőáldozás is elmaradt. A feljegyzések szerint 1970. május 21-én elérte a 624 centimétert a Maros vízszintje.A kitelepítésben az újvárosi hívek is segítettek plébánosuk vezetésével, személygépkocsival. Az árvíz után, a visszatelepítéseket követően az élet visszatért a szokásos mederbe, bár felbecsülhetetlenek voltak a károk a bel és a talajvíz miatt is.1972-ben viharkár érte a templom tetőzetét és a tornyot. A bádogrészek meglazultak és egy tekintélyes részen lesodorta a szél a templom pala-tetejét.

A templom külső és belső felújítása

A templom felújítása azóta is tart. 1973-ban a templom felszentelésének 60. évfordulója alkalmából a templomtorony sisakját kifestették és kijavították. 1976-ban eljesen új palatetőt kapott a templom, mert a régi elavult, javíthatatlanná vált. Ugyancsak teljesen új esőcsatornákat szereltek fel. A hófogó korlátokat megjavították és a templomon lévő összes bádogfelületet megjavították. Sajnos a templomfedés ideje alatt a mennyezet egy szakasza beázott, a törmelék eltakarítása a hívek segítségével történt.1981-ben a megkezdődött a templom külső tatarozása, kicserélték a tetőszerkezetet és az oldalhajó falát is felújították. A munkálatok 1987-ben fejeződtek be.1998-ban a templom tetőfelújítása vált indokolttá. 2000-ben pályázati forrásból, valamint az önkormányzat segítségével ismét felújításra került a templom teljes tetőszerkezete, a szarufák és gerendák kicserélése után zsindely borítással látták el. 2005-ben a templom tornyai kerültek felújításra, szintén pályázati forrásból. A munkálatok során a templom tornyon lévő kereszt és gömb aranyozott borítást kapott. A gömb levételekor bukkantak rá, a templom alapító okiratára valamint az adományozók névsorára. A dokumentumot visszahelyezték a gömbbe, de Karsai Ildikó grafikus munkájának köszönhetően a másolatot a plébánia előterében helyezték el.